Hoppa till innehåll

Anmälningar

Anmälan om överskriden försäljning
Anmälan om uppsägning
Övriga anmälningar

Anmälan om överskriden försäljning

Enligt sjukförsäkringslagen ska ett företag utan dröjsmål meddela läkemedelsprisnämnden om försäljningen av ett ersättningsgillt läkemedelspreparat blir betydligt större än den försäljningsuppskattning som beslutet grundar sig på.

Anmälan om uppsägning

Ett företag kan avlägsna ett preparat ur ersättningssystemet genom att lämna in en anmälan om uppsägning till läkemedelsprisnämnden senast tre månader före den önskade uppsägningstidpunkten. Ersättningen och partipriset för preparatet upphör att gälla från och med ingången av det kvartal som följer efter uppsägningen.

I anmälan om uppsägning ska ingå preparatets namn, styrka, läkemedels-/preparatsform och förpackningsstorlek samt i fråga om läkemedelspreparat dessutom försäljningstillståndets nummer och det nordiska varunumret (Vnr).

Läkemedelsprisnämnden fastställer strykandet av preparatet ur ersättningssystemet.

Övriga anmälningar

Ett företag ska utan dröjsmål meddela läkemedelsprisnämnden om följande förändringar i uppgifterna för preparatet eller företaget:

  • försäljningstillståndet övergår till någon annan eller namnet på innehavaren av försäljningstillståndet ändras
  • det nordiska varunumret (Vnr) ändras
  • preparatets namn ändras
  • försäljningstillståndet upphör att gälla
  • preparatsammandraget ändras
  • kontaktuppgifterna ändras.

Anmälan om ändring av Vnr-numret, försäljningstillståndets nummer eller handelsnamnet görs på läkemedelsprisnämndens anmälningsblankett.