Hoppa till innehåll

Hörande av patientorganisationer

Sjukförsäkringen ersätter en del av patientens läkemedelskostnader, om läkemedlet hör till de preparat som är ersättningsgilla. Ersättning söks hos läkemedelsprisnämnden. När det är fråga om ett läkemedel med försäljningstillstånd kan innehavare av försäljningstillstånd (läkemedelsföretag) ansöka om ersättning. Beroende på typ av ansökan är behandlingstiden högst 90 eller 180 dagar.

I ansökan ska innehavaren av försäljningstillståndet lämna en motivering till det föreslagna partipriset och ersättningen för läkemedelspreparatet. Utöver det material som sökanden har lämnat kan läkemedelsprisnämnden även beakta annat material om läkemedelspreparatet. Materialet ska ges till sökanden för kännedom och sökanden ska även ha möjlighet att uttala sig i frågan.

Under den tid ansökan behandlas kan patientorganisationen lämna in ett utlåtande till läkemedelsprisnämnden om läkemedelspreparatets terapeutiska värde ur ett patientperspektiv. För detta ändamål publicerar läkemedelsprisnämnden i mitten av varje månad på sin webbplats en förteckning över de ansökningar som har kommit in föregående månad. Förteckningen innehåller ansökningar som gäller läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd och som fortfarande är under behandling när förteckningen publiceras. Läkemedelsprisnämnden skickar förteckningen för kännedom också till de patientorganisationer som har angett en e-postadress för detta ändamål. Det går att anmäla sig till e-postlistan genom att sända ett meddelande om detta till adressen: hila.stm(at)gov.fi.

Patientorganisationerna har möjlighet att lämna utlåtande inom 30 vardagar från det att förteckningen publicerats. Läkemedelsprisnämnden hoppas dock att utlåtandena lämnas till nämnden så snart som möjligt eftersom tidtabellen påverkar behandlingen av ansökan och behandlingstiderna för ansökningar. Vi ber dessutom patientorganisationen att informera nämnden så snart som möjligt om organisationen har för avsikt att ge utlåtande i ärendet. Utlåtandet och förhandsinformation om utlåtandet skickas till adressen: hila.stm(at)gov.fi.

Läkemedelsprisnämnden sänder patientorganisationernas utlåtanden även till det läkemedelsföretag som är sökande i ärendet.

Läkemedelsprisnämnden har i anslutning till utlåtandets innehåll utfärdat en separat anvisning (se anvisning för patientorganisationers utlåtanden om läkemedelspreparat). Produktresuméerna för läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd finns på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats. Fimea – produktresuméer