Hoppa till innehåll

Referensprissystemet gäller ersättningsgilla läkemedelspreparat som omfattas av utbyte av läkemedel. Preparaten i referensprissystemet delas in i grupper och ett referenspris fastställs för varje referensprisgrupp. Referenspriset är det högsta pris utifrån vilket sjukförsäkringsersättningen för ett läkemedelspreparat i samma grupp kan räknas. Om läkaren har förbjudit utbyte av läkemedel beräknas ersättningen enligt priset för det expedierade preparatet. Referensprisgrupperna grundar sig på Fimeas (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) förteckning över utbytbara läkemedel samt på läkemedelsföretagens prisanmälningar.

Läkemedelsprisnämnden slår fast referensprisgrupperna, vilka preparat som ska upptas i grupperna och referenspriserna kvartalsvis. Referenspriserna gäller under hela den tre månader långa referensprisperioden.

Läkemedelsprisnämnden publicerar kvartalsvis en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet utifrån Fimeas förteckning över utbytbara läkemedel. För läkemedelspreparat som omfattas av förfarandet är prisanmälan en förutsättning för ersättning. Prisanmälningarna görs till Folkpensionsanstalten, som förmedlar uppgifterna till läkemedelsprisnämnden och de instanser som uppdaterar prisuppgifterna.

Referensprisgrupp

I referensprissystemet indelas läkemedelspreparaten i referensprisgrupper. Preparat som hör till samma referensprisgrupp innehåller samma verksamma läkemedelssubstans i samma mängd, motsvarar varandra i fråga om läkemedelsform och har nära motsvarighet till varandra i fråga om förpackningsstorlek. En förutsättning för att bilda en referensprisgrupp är att det i den referensprisgrupp som bildas ingår minst ett ersättningsgillt synonympreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat som saluförs.

Referensprisgrupperna grundar sig på Fimeas (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) förteckning över utbytbara läkemedel.

Referenspris

För varje referensprisgrupp fastställs ett referenspris, som är det högsta pris utifrån vilket sjukförsäkringsersättningen för ett läkemedelspreparat i samma grupp kan räknas. Referenspriset fastställs utifrån läkemedelsföretagens prisanmälningar. Referenspriserna gäller under hela referensprisperioden. Referensprisperioden är tre månader lång.

Läkemedelsföretaget underrättar läkemedelsprisnämnden om det partipris för ett läkemedelspreparat, som gäller när nästa referensprisperiod börjar. Läkemedlets minutförsäljningspris fastställs enligt statsrådets förordning om läkemedelstaxa. Referenspriset beräknas utifrån minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det förmånligaste läkemedelspreparat som upptas i referensprisgruppen.

Referenspriset fastställs så att minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det förmånligaste läkemedelspreparatet höjs med 0,50 euro.

Referensprisperiod

Varje kvartal under kalenderåret bildar en egen referensprisperiod. Referensprisperioden är tre månader lång.

Referensprisperioderna är

  • 1.1. – 31.3.
  • 1.4. – 30.6.
  • 1.7. – 30.9.
  • 1.10. – 31.12.

Aktörer

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Utarbetar och upprätthåller en förteckning över utbytbara läkemedel.

Läkemedelsprisnämnden Hila

Publicerar en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet utifrån Fimeas (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) förteckning över utbytbara läkemedel.

Fastställer referensprisgrupperna, de referenspriser som ska anges för referensprisgrupperna och de läkemedelspreparat som ska upptas i referensprisgrupperna.

Folkpensionsanstalten FPA

Tar emot prisanmälningar och upprätthåller e-tjänsten för ärendehantering.

Innehavarna av försäljningstillstånd

Gör prisanmälningar.