Hoppa till innehåll

Referensprisgrupper och referenspriser

Läkemedelsprisnämnden fastställer referensprisgrupperna för läkemedelspreparat, de referenspriser som ska anges för referensprisgrupperna och de preparat som ska upptas i referensprisgrupperna. Beslutet grundar sig på de prisanmälningar som läkemedelsföretagen gör kvartalsvis.

Nämndens beslut fattas senast sju dagar innan referensprisperioden börjar. Beslutet delges elektroniskt och publiceras på nämndens webbplats. Beslutet om referensprisgrupper och referenspriser träder i kraft vid ingången av en referensprisperiod och gäller till utgången av perioden. För varje preparat som ska upptas i en referensprisgrupp fastställs dessutom det partipris och det minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt som gäller när referensprisperioden börjar.

En innehavare av försäljningstillstånd kan anföra besvär över läkemedelsprisnämndens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Läkemedelsprisnämndens beslut ska följas trots att ändring har sökts till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.