Hoppa till innehåll

Upphörning av en referensprisgrupp och övergångsperiod

Om förutsättningarn för att bilda en tidigare gällande referensprisgrupp inte längre uppfylls när en ny referensprisperiod fastställs, upphör referensprisgruppen i fråga att gälla när nästa referensprisperiod börjar. Orsaken till att gruppen upphör att gälla kan vara exempelvis att läkemedelspreparat utgår ur utbytet av läkemedel, försäljningstillstånd går ut, handeln med och tillgången på läkemedelspreparat ändrar eller preparat upphör att vara ersättningsgilla på grund av att prisanmälan inte har gjorts.

När en referensprisgrupp har upphört att gälla är ersättningen och partipriset för gruppens läkemedelspreparat i kraft i högst ett år från slutet av referensprisperioden (s.k. övergångsperiod). Läkemedelsprisnämnden upprätthåller en förteckning över läkemedelspreparat under övergångsperiod inom referensprissystemet.

Under övergångsperioden ska innehavaren av försäljningstillståndet göra en ansökan om ersättning och partipris, om man vill att läkemedelspreparatet ska vara ersättningsgillt också efter övergångsperioden. Innehavaren av försäljningstillståndet ska dessutom göra en prisanmälan kvartalsvis under övergångsperioden för att preparatet fortsättningsvis ska vara ersättningsgillt. Under övergångsperioden kan läkemedelspreparatet på nytt upptas i referensprissystemet, om förutsättningarna för bildandet av en referensprisgrupp uppfylls i fortsättningen.