Hoppa till innehåll

Uppgifter

Läkemedelsprisnämnden (Hila) är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Nämndens beslutsfattande grundar sig på sjukförsäkringslagen.

Nämnden fattar beslut om läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ingår i läkemedelsersättningssystemet samt om partipriser och ersättningsklasser för dessa. Besluten grundar sig på ansökningar som har lämnats till läkemedelsprisnämnden. Nämnden ansvarar också för beslutsfattandet med anknytning till referensprissystemet för läkemedel. Läkemedelsprisnämnden fastställer referensprisgrupperna, referenspriserna och vilka preparat som hör till referensprisgrupperna.

Läkemedelsprisnämnden

Läkemedelsprisnämnden fattar beslut om ersättning och partipris för läkemedel. Besluten fattas på föredragning. Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter läkemedelsprisnämnden för tre år i sänder. Nämnden har sju medlemmar, av vilka minst en medlem ska vara sakkunnig på området medicin, en på området farmaci, en på området juridik och en på området ekonomi.

Nämnden består av två representanter för social- och hälsovårdsministeriet, en representant för finansministeriet, två representanter för Folkpensionsanstalten, en representant för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och en representant för Institutet för hälsa och välfärd. Nämnden sammanträder i genomsnitt en gång i månaden, vid behov oftare.

Den nuvarande nämndens verksamhetsperiod är den 1 januari 2019-31 december 2021.

Expertgrupp

I anslutning till läkemedelsprisnämnden finns en expertgrupp med högst sju medlemmar. I gruppen finns personer med sakkunskap i medicin, farmakologi och sjukförsäkring.

Expertgruppen ger utlåtanden. Expertgruppen fattar inga beslut. Läkemedelsprisnämnden kan be expertgruppen om ett utlåtande exempelvis när ett läkemedelsföretag ansöker om grundersättning eller specialersättning för ett preparat som innehåller en ny verksam läkemedelssubstans eller utvidgning av ersättningen för ett läkemedel till en ny indikation.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter expertgruppen för tre år i sänder. Den nuvarande expertgruppens verksamhetsperiod är den 1 januari 2019-31 december 2021.

Sekretariat

Läkemedelsprisnämndens sekretariat ansvarar för beredningen av de ansökningar som har lämnats till nämnden för behandling inför beslutsfattandet. Vid sekretariatet arbetar utöver direktören också en överläkare, en jurist, en specialsakkunnig i hälsoekonomi och en ledande provisor samt överprovisorer, överfarmaceuter och sekreterare.

Provisorerna och farmaceuterna är föredragande vid läkemedelsprisnämndens sammanträden och läkaren vid expertgruppens sammanträden.