Hoppa till innehåll

För patienter

Varför varierar priset på ett läkemedel?

Den prislista över läkemedel som apoteken använder uppdateras med två veckors mellanrum, vilket gör att även priset på ett läkemedel kan ändras med två veckors mellanrum.

Om ett läkemedelspreparat berättigar till ersättning från FPA, har läkemedelsprisnämnden fastställt ett maximipris som används som ersättningsgrund. Ett läkemedelsföretag kan också sätta ett lägre pris på sitt preparat än maximipriset. Om ett läkemedelspreparat inte är ersättningsgillt, kan läkemedelsföretaget fritt prissätta det. Läkemedelspriserna är desamma i alla Finlands apotek.

Kan en enskild patient ansöka om att ett läkemedel ska bli ersättningsgillt, och hur ansöker man om det?

En patient kan ansöka om att ett läkemedelspreparat ska bli ersättningsgillt endast om det är ett läkemedelspreparat med specialtillstånd. Ett apotek kan också lämna in ansökan i patientens ställe. Om läkemedelsprisnämnden fastställer att preparatet ska berättiga till ersättning, får alla patienter som använder preparatet ersättning för det.

Förutom patienten kan också bland annat en importör eller partiaffär ansöka om att ett preparat som kräver specialtillstånd ska bli ersättningsgillt. Om läkemedelspreparatet har beviljats försäljningstillstånd, kan endast läkemedelsföretaget ansöka om att det ska bli ersättningsgillt.

Patienten kan ansöka om att ett läkemedel ska bli ersättningsgillt genom att fylla i en ansökningsblankett och sända den och dess bilagor till läkemedelsprisnämnden. En ansökningsavgift är 30 €.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar finns här.

Mer information om preparat somkräver specialtillstånd finns också på Folkpensionsanstaltens webbplats.

Varför berättigar ett läkemedel inte till ersättning från FPA?

Ett läkemedelspreparat berättigar till ersättning från FPA endast om det finns ett gällande beslut om att det är ersättningsgillt. Beslutet gäller en viss tid, och ersättningsstatusen upphör, om inte läkemedelsföretaget ansöker om att den ska förnyas. När det är fråga om ett läkemedel med försäljningstillstånd kan endast läkemedelsföretaget ansöka om att det ska bli ersättningsgillt.

Att ett läkemedel med försäljningstillstånd inte är ersättningsgillt kan bero på något av följande orsaker:

  • Läkemedelsföretaget har inte ansökt om att preparatet ska bli ersättningsgillt.
  • Läkemedelsföretaget har inte ansökt om förnyad ersättningsstatus för preparatet.
  • Läkemedelsprisnämnden har avslagit läkemedelsföretagets ansökan.
  • Läkemedelsföretaget har sagt upp preparatets ersättningsstatus.

Att ett läkemedel med specialtillstånd inte är ersättningsgillt kan bero på något av följande orsaker:

  • Ingen har ansökt om att läkemedlet ska berättiga till ersättning. En patient, ett apotek, en importör eller en partiaffär kan ansöka om att ett läkemedel som kräver specialtillstånd ska bli ersättningsgillt.
  • Läkemedlets ersättningsstatus har upphört. Ett beslut om att ett läkemedel är ersättningsgillt är i kraft en viss tid, och ersättningsstatusen upphör, om ansökan inte förnyas.
  • Läkemedelsprisnämnden har avslagit ansökan.

Kan ett läkemedel bli ersättningsgillt retroaktivt?

Ett beslut om att ett läkemedel som kräver specialtillstånd ska vara ersättningsgillt kan gälla retroaktivt. Ansökningarna avgörs från fall till fall.

Till början

För företag

Vi har lämnat in en ansökan om att ett läkemedel ska bli ersättningsgillt till läkemedelsprisnämnden. I vilken handläggningsfas är ansökan, och vem är föredragande i ärendet?

Läkemedelsprisnämnden publicerar en förteckning (på finska) över inkomna ansökningar en gång per månad på vår webbplats.

En beskrivning av handläggningsprocessen finns här.

Läkemedelsprisnämnden informerar den som lämnat ansökan om vem som är föredragande i allmänhet innan ansökan behandlas vid nämndens möte, oftast i samband med att FPA lämnar sitt utlåtande.

Går det att samtidigt ansöka om grundersättningsstatus och specialersättningsstatus för en ny aktiv substans?

Läkemedelsprisnämnden behandlar alltid först ansökan om grundersättningsstatus för en ny aktiv läkemedelssubstans. Ansökan om specialersättningsstatus kan behandlas först efter att det har fastställts om preparatet ska omfattas av grundersättning.

När ska tilläggsutredningen lämnas i två exemplar och när räcker det med ett exemplar?

I begäran om tilläggsutredning står det om tilläggsutredningen ska lämnas i två exemplar. Det andra exemplaret behövs när tilläggsutredningen sänds till FPA tillsammans med det övriga ansökningsmaterialet.

Till början

Allmänt

Hur informeras det om de ärenden som behandlas vid läkemedelsprisnämndens möten?

Ett meddelande (på finska) om de beslut som har fattats vid mötet publiceras på vår webbplats samma dag som mötet har hållits.

  • Var hittar jag information om ett enskilt läkemedelspreparats ersättningsstatus?

FPA verkställer läkemedelsprisnämndens beslut om ersättningsstatus.

Information om ersättningsstatusen för ett läkemedel med försäljningstillstånd finns i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Information om ersättningsstatusen för ett läkemedel med specialtillstånd finns på FPA:s webbplats (på finska).

Till början