Hoppa till innehåll

Viktigt att notera gällande utbytbara läkemedelspreparat och anmälningar om priser på preparaten

Det här meddelandet innehåller sådant som är viktigt att notera gällande utbytbara läkemedelspreparat och den prisanmälan som görs kvartalsvis. Meddelandet har sammanställts i samarbete mellan FPA, Fimea och läkemedelsprisnämnden (Hila).

Kontroll av uppgifterna om preparat som ingår i Fimeas förteckning

Fimea ger ut en förteckning över utbytbara läkemedelspreparat senast 45 dagar före den första dagen i varje kvartal. Förteckningen publiceras på läkemedelsnivå (pdf) och på förpackningsnivå (ascii). Innehavare av försäljningstillstånd ska kontrollera sina egna preparat och uppgifterna om saluföring alltid när förteckningen publicerats och anmäla eventuella korrigeringar/kompletteringar till Fimea inom en vecka. Fimeas förteckning fungerar som grund när Hila gör upp sin förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läkemedelsutbyte.

Det är viktigt att göra prisanmälan

För de läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läkemedelsutbyte ska en prisanmälan göras till FPA 21 dagar före den första dagen i respektive kvartal. FPA vidarebefordrar prisanmälningarna till Hila. Utifrån de anmälda priserna fastställer FPA prisintervallen och Hila referenspriserna.

Om prisanmälan inte görs för ett preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet upphör preparatet att vara ersättningsgillt i början av kvartalet.

Prisanmälan ska göras även om preparatets pris inte ändras. Prisanmälan ska göras också för icke-ersättningsgilla preparat. På det sättet säkerställs att apotekens prisförteckningar innehåller korrekta och aktuella uppgifter om alla preparat som omfattas av läkemedelsutbytet och referensprissystemet.

Om ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet kommer ut på marknaden i början av ett kvartal eller om partipriset för ett preparat ändras i början av ett kvartal ska en prisanmälan gällande preparatet göras till FPA senast 21 dagar före den första dagen i kvartalet. Efter den tidpunkten är det inte längre möjligt att anmäla priset till FPA. Efter tidsfristen kan priset inte heller anmälas till Läkemedelsdatabasen eller till apotekens prisförteckningar.

Korrekta uppgifter genom prisanmälan

Prisanmälan innehåller det gällande partipriset för ett preparat i början av kvartalet och uppgift om tillgången på preparatet. Det anmälda partipriset och uppgiften om tillgång kan ändras fram till kl. 16.15 den sista anmälningsdagen enligt tidtabellen.

Då prisintervall och referenspriser fastställs beaktas preparat som är allmänt tillgängliga. Om ett preparat inte är allmänt tillgängligt ska man i prisanmälan ange ´nej´ som uppgift om tillgänglighet. Att ett preparat är allmänt tillgängligt innebär att det är tillgängligt i partiaffärer vid tidpunkten för prisanmälan och under hela det kommande kvartalet.

Det är viktigt att de uppgifter om tillgänglighet som ges i prisanmälan är korrekta, för att de prisintervall och referenspriser som beräknas utifrån dem ska grunda sig på faktiska uppgifter om tillgänglighet.

Närmare information

  • på FPA:s webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-lakemedelsforetag
  • på Fimeas webbplats: https://www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/utbytbara_lakemedelspreparat
  • på Hilas webbplats: https://www.hila.fi/sv/referensprissystemet/

Närmare upplysningar lämnas av

  • Katri Auraniemi, planerare, tfn +3585 0551 8276, laakevaihto@kela.fi
  • Päivi Puustinen, planerare, tfn +3585 0551 6909, laakevaihto@kela.fi
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn +3582 9522 3368, merja.laakso@fimea.fi
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn +3582 9522 3438, jenni.saaskilahti@fimea.fi
  • Ulla Kurkijärvi, ledande provisor, tfn +3582 9516 3436, hila@stm.fi
  • Hanna-Kaisa Joutsen, överfarmaceut, tfn +3582 9516 3442, hila@stm.fi