Siirry sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 13

Laadittu 18.3.2019, päivitetty 13.11.2023

Rekisterinpitäjä

Lääkkeiden hintalautakunta
Eteläesplanadi 4
00023 Valtioneuvosto

Sähköposti hila.stm(at)gov.fi
Puhelin 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ulla Kurkijärvi
Eteläesplanadi 4
00023 Valtioneuvosto

Sähköposti hila.stm(at)gov.fi
Puhelin 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Tietosuojavastaava

Lassi Kauttonen
Meritullinkatu 8
00023 Valtioneuvosto

Sähköposti tietosuojavastaava.stm(at)gov.fi
Puhelin 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Rekisterin nimi

HILA-asianhallintajärjestelmä

 • Hakemuksia toimittaneet yrityksen edustajat
 • Hakemuksia toimittaneet yksityishenkilöt
 • Lääkkeiden hintalautakunnan jäsenet
 • Asiantuntijaryhmän jäsenet
 • Kelan lausunnonantajat
 • Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristö.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sairausvakuutuslain mukaisten korvattavuus- ja hinta-asioiden hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 6 luku

Rekisterin tietosisältö

HILA-asianhallintajärjestelmä

 • Hakemuksia toimittaneet yrityksen edustajat: nimi, yhteystiedot (työ) ja henkilötunnus
 • Hakemuksia toimittaneet yksityishenkilöt: nimi, yhteystiedot, henkilötunnus ja hakemuksessa esitetyt erityiset henkilötiedot (esimerkiksi terveystiedot)
 • Lääkkeiden hintalautakunnan jäsenet: nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus
 • Asiantuntijaryhmän jäsenet: nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus
 • Kelan lausunnonantajat: nimi ja henkilötunnus
 • Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristö: nimi, käyttäjätunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen edustajien ja yksityishenkilöiden tiedot: Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämät Suomi.fi-palvelut, asiakkaiden omat ilmoitukset sekä korvattavuus- ja hintahakemukset.

Lääkkeiden hintalautakunnan ja asiantuntijaryhmän jäsenten tiedot: Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämät Suomi.fi-palvelut ja jäsenten omat ilmoitukset.

Kelan lausunnonantajien tiedot: Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämät Suomi.fi-palvelut.

Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristön tiedot: tehtäväkuvaukset ja työnantajan käyttäjähakemisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käsittelymaksujen ja palkkioiden laskutusta varten henkilötietoja luovutetaan taloushallinnon käyttöön. Sairausvakuutuslaissa määriteltyä lausunnonpyytämistä varten henkilötietoja luovutetaan Kelan lausunnonantajille. Päätösasiakirjoja toimitettaessa luovutetaan sihteeristön, lautakunnan jäsenten ja mahdollisten lausunnonantajien henkilötietoja.

Henkilötietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Lääkkeiden hintalautakunnan ja asiantuntijaryhmän jäsenten nimet, yhteystiedot ja henkilötunnukset poistetaan, kun jäsenyys päättyy.

Lausunnonantajien nimet ja henkilötunnukset poistetaan, kun henkilön tehtävä lausunnonantajana päättyy.

Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristön henkilötunnukset poistetaan, kun työsuhde päättyy.

Muilta osin tiedot säilytetään pysyvästi. Kansallisarkiston päätös AL/17459/07.01.01.03.01/2016.

Aiotaanko rekisterin tietoja käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne kerättiin

Ei muuta käyttötarkoitusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti. Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus.

Digitaalisesti käsiteltävät aineistot

Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja ICT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. ICT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti taholle, joka mainitaan kohdassa Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa.

Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti taholle, joka mainitaan kohdassa Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.