Siirry sisältöön

Viitehintajärjestelmä koskee korvattavia lääkevaihtoon kuuluvia lääkevalmisteita. Viitehintajärjestelmässä valmisteet ryhmitellään ja jokaiselle viitehintaryhmälle määritetään viitehinta. Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella samaan ryhmään kuuluvan lääkevalmisteen sairausvakuutuskorvaus voidaan laskea. Jos lääkäri on kieltänyt lääkkeen vaihdon, korvaus lasketaan toimitetun lääkevalmisteen hinnasta. Viitehintaryhmät perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista, sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen pakkauskokojen vastaavuudesta sekä lääkeyritysten tekemiin hintailmoituksiin.

Lääkkeiden hintalautakunta määrittelee viitehintaryhmät, ryhmiin sisällytettävät valmisteet ja viitehinnat vuosineljänneksittäin. Viitehinnat ovat voimassa koko kolme kuukautta kestävän viitehintakauden ajan.

Hintalautakunta julkaisee neljä kertaa vuodessa listan hintailmoitusmenettelyn piiriin kuuluvista lääkevalmisteista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon pohjalta. Menettelyn piiriin kuuluville lääkevalmisteille hintailmoitusten tekeminen on korvattavuuden edellytys. Hintailmoitukset toimitetaan Kansaneläkelaitokselle, joka välittää tiedot lääkkeiden hintalautakunnalle ja hintatietoja ylläpitäville tahoille.

Viitehintaryhmä

Viitehintajärjestelmässä lääkevalmisteet ryhmitellään viitehintaryhmiin. Samaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet sisältävät yhtä suuret määrät samoja vaikuttavia lääkeaineita tai samojen vaikuttavien lääkeaineiden eri versioita. Lisäksi valmisteet ovat lääkemuodoltaan toisiaan vastaavia ja pakkauskooltaan toisiaan läheisesti vastaavia. Viitehintaryhmän muodostumisen edellytyksenä on, että keskenään vaihtokelpoisten valmisteiden ryhmässä on vähintään kaksi kaupan olevaa korvattavaa lääkevalmistetta, joista vähintään toinen on rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste, rinnakkaisjakeluvalmiste tai biosimilaarivalmiste.

Samaan viitehintaryhmään sisällytettäviä pakkauskokoja ovat:

  • 28, 29 ja 30 annosta sisältävät pakkaukset,
  • 59 ja 60 annosta sisältävät pakkaukset,
  • 98, 99 ja 100 annosta sisältävät pakkaukset,
  • saman annosmäärän yhdessä tai useammassa säilytysastiassa sisältävät pakkaukset ja
  • saman annosmäärän sisältävät aloitus- ja käyttöpakkaukset.

Viitehintaryhmät perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen pakkauskokojen vastaavuudesta.

Viitehinta

Jokaiselle viitehintaryhmälle määritetään viitehinta, joka on korkein hinta, jonka perusteella samaan ryhmään kuuluvan lääkevalmisteen sairausvakuutuskorvaus voidaan laskea. Viitehinta määritetään lääkeyritysten tekemien hintailmoitusten perusteella. Viitehinnat ovat voimassa koko viitehintakauden ajan. Viitehintakauden pituus on kolme kuukautta.

Lääkeyritys ilmoittaa lääkkeiden hintalautakunnalle lääkevalmisteen tukkuhinnan, joka on voimassa seuraavan viitehintakauden alkaessa. Lääkkeen vähittäishinta määräytyy lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan. Viitehinta lasketaan edullisimman viitehintaryhmään sisällytettävän lääkevalmisteen arvonlisäverollisesta vähittäishinnasta.

Viitehinta määräytyy siten, että viitehintaryhmän edullisimman valmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 0,50 euroa.

Viitehintakausi

Jokainen kalenterivuoden vuosineljännes muodostaa oman viitehintakauden. Viitehintakauden pituus on kolme kuukautta.

Viitehintakaudet ovat

  • 1.1. – 31.3.
  • 1.4. – 30.6.
  • 1.7. – 30.9.
  • 1.10. – 31.12.

Toimijat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Laatii ja ylläpitää luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

Lääkkeiden hintalautakunta Hila

Julkaisee listan viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon pohjalta.

Vahvistaa viitehintaryhmät, viitehintaryhmille asetettavat viitehinnat ja viitehintaryhmiin sisällytettävät lääkevalmisteet.

Kansaneläkelaitos Kela

Vastaanottaa hintailmoitukset ja ylläpitää sähköistä asiointipalvelua.

Myyntiluvan haltijat

Hintailmoitusten tekeminen.